Faktoring s námi a naše cena

Faktoring s Genfinance s.r.o.

Vynecháme-li souhrn výhod spolupráce s námi, tak je faktem, že cena za naši službu, může být o pohledávek s delší dobou splatnosti vyšší než u velkých faktoringových subjektů. To je jediná a také klíčová výhoda naší konkurence. To však neplatí u pohledávek s krátkou a středně dlouhou dobou splatnosti.

Před tím, než bude zmíněna naše cenová nabídka, je důležité pochopit níže uvedený modelový příklad rozúčtování faktoringového obchodu.

Jiné konkurenční subjekty Vám zpravidla účtují 3 druhy poplatků. První je faktoringový poplatek, který je dle významnosti klienta od 0,8% do 1,8 % z nominále předmětné postoupené pohledávky. Druhý poplatek je poplatek za zpracování, který je ve výši zpravidla 500 Kč za jednotlivou fakturu. Třetím poplatkem je úrok přímo úměrný času, po který jsou poskytnuté prostředky k dispozici, resp. doba od poskytnutí prostředků faktoringovou firmou - faktorem, až do zaplacení předmětné pohledávky Vaším odběratelem na účet faktora.

Pro modelový příklad můžeme vzít pohledávku ve výši 100.000,- Kč, na kterou byla konkurenčním faktorem poskytnuta záloha ve výši 80 %, tj. 80.0000,- Kč a zaplacenou Vaším odběratelem na účet faktora za 30 dní od poskytnutí finančních prostředků faktorem ve prospěch Vašeho bankovního účtu, jenž budete používat k platebnímu styku s faktorem.

Konkurenční faktoringové společnosti zaplatíte 1.800,- Kč, faktoringový poplatek 500 Kč, poplatek za spravování faktury (není aktuální u všech společností) a 0,5% (roční úroková sazba 6% p.a., případně výš) z poskytnutých prostředků, tj. z 80.000 Kč po dobu 30 dnů, to je tedy 400 Kč. Celková suma k placení je tedy 2.700 Kč z takto realizovaného obchodu. V případě, že by se doba poskytnutí finančních prostředků prodloužila na 60 dní, tak je proměnný pouze faktor úroku, který se takto zvýší o dalších 400 Kč. Celková cena za službu, v případě otevřeného salda po dobu 60 dnů, je tedy celkem 3 100 Kč.

U nás účtujeme pouze jeden poplatek, který jak již bylo zmíněno, je poměrně vysoký. Tento poplatek vychází z velikosti námi poskytnuté platby a doby, na kterou je tato částka poskytnuta. Je ve výši 3,5% až 4% měsíčně z takto poskytnutých prostředků ve prospěch klienta. U nás by Vás tedy stál výše popsaný modelový obchod v první variantě, tj. 30 dnů celkem 2.800,- Kč a v druhé variantě, tj. 60 dnů celkem 5.600,- Kč. Z toho tedy jednoznačně vyplývá, že naše sazba je cenově srovnatelná max. do 20 dnů od doby poskytnutí finančních prostředků, poté vychází výrazně dráž v přímé úměře s časem. Toho jsou si naši klienti vědomi a proto postupují ze svého salda pouze pohledávky, o kterých ví, že budou hrazeny odběratelem na náš účet maximálně do šesti týdnů od okamžiku námi poskytnutých prostředků. Zbývající pohledávky v delších splatnostech, pokud tedy v saldu u klienta jsou, buď naši klienti financují z vlastních zdrojů nebo využívají kontokorentů bank. I přes takto vyšší cenu však naši klienti naši službu vítají a věříme, že rádi Vám poskytnou reference spolu s reálnými, výše již zmiňovanými výhodami pro ně, zejména tedy rychlosti námi poskytnutých finančních prostředků, neomezení minimální hranice obchodu, nezkoumání jejich závazků a účetnictví a možnosti poskytnutí záloh na pohledávky v budoucnu vzniklé a spoustu jiných výhod vyplývajících z individuálního přístupu.